24

مجموعه به آرا

– مجموعه به آرا : این پروژه به مساحت 300/20 متر مربع در 7 فاز می باشد.

– فاز اول :این پروژه دارای 4700 مترمربع انبار طبقاتی می باشد که در تاریخ 1/12/1387 شروع و در تاریخ 4/4/1388 اتمام یافته است

– فاز دوم : دارای 4700 متر انبار طبقاتی می باشد که در تاریخ 1/7/1388 شروع شده و درتاریخ 1/4/1389 اتمام یافته است.

– فاز سوم: این پروژه دارای 4700 متر مربع انبار طبقاتی می باشد که در تاریخ 1/4/1389 شروع شده و در تاریخ 1/1/1390 اتمام یافته است.

– فاز چهارم: این پروژه دارای 3000 متر مربع انبار طبقاتی مسقف می باشد که در تاریخ 1/1/1390شروع شده و در تاریخ 1/1/1391اتمام یافته است.

– فاز پنجم: این پروژه دارای 3200متر مربع سالن تولید می باشد که در تاریخ 1/1/1392 شروع شده و درتاریخ 1/7/1394به اتمام رسیده است.

– فاز ششم: این پروژه دارای 3600 متر مربع انبار طبقاتی می باشد . ودر پایان سال 1395 به بهره برداری میرسد.

– فاز هفتم :این پروژه دارای انبار و سالن تولید به متراژ 7000 مترمربع می باشد. و در نیمه اول سال 1396 به بهره برداری می رسد.

ravand

سردخانه 5000 تنی راوند

Untitled-13

مجموعه صنعتی پلاک 112