– راوند سردخانه 5000 تنی می باشد که در سال 1392 به بهره برداری رسید .