پروژه های بیتا

پروژه بیتا 1- این پروژه در 4 طبقه با زیربنای 200 متر مربع می باشد که شامل 4 واحد با زیربنای 135 مترمربع می باشد.-طراحی، اجرا و سرمایه گذاری توسط شرکت صورت گرفته است.-آدرس: بلوار نمایشگاه – نمایشگاه13- پلاک 23سال بهره برداری : پاییز 1393 پروژه بیتا 2 

پروژه ابوذر 20

پروژه ابوذر 20- این پروژه 4 طبقه با زیربنای 1500 متر مربع می باشد . که شامل 4 واحد بازیربنای مفید300 متر مربع درهر واحد است.-مدت زمان اجرا دوسال میباشد.-طراحی ، اجرا و سرمایه گذاری توسط این شرکت صورت گرفته است.-آدرس پروژ: خیابان احمدآباد- بلوار ابوذرغفاری – ابوذرغفاری20- پلاک78